AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

jun
19

Det dolda arbetet: en inblick i webblokalisering och programvaruöversättning

Wide_image_11

 

Ni har väl hört talesättet: ”Leva som man lär”?

Det är just det som vi på AAC Global har gjort den senaste tiden. Vi har nyligen uppdaterat vår webbplats www.aacglobal.com genom att flytta den till en mer modern plattform med bättre funktionalitet. Samtidigt fick den en ny spännande grafisk profil och nytt innehåll.

Det sistnämnda innebar att vi skrev över 6 000 ord av ny text, granskade och redigerade över 25 000 ord av befintlig text och publicerade allt på fyra språk – engelska, svenska, danska och finska.

Har du någon gång tänkt på att nästan all text som du ser på skärmen i appar, i program och på webbplatser har översatts till minst ett annat språk, eller lokaliserats för en annan marknad? Det innebär praktiskt taget all text du ser på dina olika enheter, plus alla menyer, listrutor, knappar, fönster och inställningar.

Dessutom tillkommer de ofta enormt omfattande hjälptexterna och stora mängder juridisk information som återfinns i programvara, applikationer och på webbsidor. Införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR har lett till att företag har lagt till tusentals ord i form av juridiska texter på sina webbplatser, ofta på många olika språk.

Översättnings- och lokaliseringsprojekt för programvara och webbplatser är ofta stora och omfattande och materialet översätts i allmänhet till många språk samtidigt. Professionella tjänster från specialiserade språkleverantörer hjälper dig att säkerställa att du uppnår bästa möjliga resultat av den här typen av investeringar.

Lokaliseringen av en genomsnittlig webbplats kan variera mellan 5 000 och 10 000 ord. När det gäller webbplatser för e-handel är det inte ovanligt att översättningsprojekten omfattar miljontals ord, och innehållet ändras ofta i samband med att produkter lanseras eller dras tillbaka.

I vårt eget webbplatsprojekt var vi tvungna att vara mycket systematiska när det gällde versionshanteringen och dokumentera varje efterredigering av översättningen som vi gjorde i texterna när vi passade in dem i den nya layouten. Vi såg också till att granskare med de olika språken som modersmål korrekturläste den färdiga webbplatsen för att rätta eventuella fel. Det är lätt att småfel smyger sig in när man kopierar och klistrar in texter från ett innehållshanteringssystem till ett annat, särskilt när man arbetar med formaterade texter.

När det gäller projekt för programvaruöversättning så kan de ofta omfatta en miljon ord eller mer, och de innehåller vanligtvis många upprepade fraser och termer som kan återvinnas inom projektet. På grund av de väldiga ordvolymerna och de ofta snäva tidsramarna är det vanligt att många översättare arbetar parallellt i ett och samma projekt. Det är inte ovanligt att 10–20 översättare arbetar på samma material, vilket betyder att det är av kritisk betydelse att man har en effektiv projektsamordning.

Webblokalisering och programöversättning är kanske den mest tekniskt krävande formen av specialiserade översättningstjänster som vi erbjuder. Kunderna skickar oss textsträngar och manualer i en mängd olika format, till exempel XML-filer, eller oformaterad text som exporterats från en databas, Excel-filer som innehåller oformaterad text blandat med HTML-entiteter och HTM-filer – och många av dem kan inte konverteras till de standardformat som används i de vanligaste översättningsverktygen. Det innebär att leverantören av språktjänsterna ofta måste installera kundernas egna verktyg och lära sig att använda dem.

Dessutom måste vi säkerställa att terminologin i alla handböcker överensstämmer med terminologin i programvarans användargränssnitt.

Terminologin kan ofta vara en utmaning

Det är viktigt att använda sig av de rätta översättarna: experter som är vana vid webblokalisering och programvaruöversättning, som kan hantera krävande projekt med ibland knapphändiga instruktioner och som kan förstå svårtolkade formuleringar och termer som är vanligt förekommande i de här projekten. De måste också kunna göra kvalificerade gissningar snabbt och korrekt vid eventuella tveksamheter.

Det idealiska scenariot är att kunden skickar referensmaterial och har en kontaktperson som kan svara på frågor om otydliga strängar, till exempel. Men det är ofta inte möjligt att få tillgång till en sådan kontaktperson.

I de flesta projekt förekommer det massor av strängar utan sammanhang eller förklaring, och källtexterna kan ha skrivits av programmerare som inte har källspråket som modersmål. Båda de här faktorerna kan göra att texterna blir svårtolkade. Här är ett exempel:


“Connstring missing” – det här skulle kunna betyda ”Connection string missing”, men översättaren kan inte vara helt säker.

I vissa fall har redan någon annan översatt handböckerna, användarguiderna eller hjälptexterna. Det betyder att själva programvaran måste anpassas till de befintliga översättningarna, istället för tvärtom vilket annars är det normala förfarandet.

Men även i de fall då det finns befintliga översättningar och termbaser tillgängliga som referenser kan terminologin fortfarande vara en utmaning. Olika delar av programvaran eller tillämpningen kan ha översatts av olika översättare vid olika tidpunkter. Det kan leda till att två olika källtermer har översatts till samma ord. Det är vanligtvis inget problem förrän de båda källtermerna plötsligt dyker upp i en och samma mening.

I ett kundprojekt hade båda termerna elevation och height översatts till höjd på svenska. När översättarna stötte på en källtext som löd ”The map can show either the elevation or the height,” insåg de genast att termerna inte var synonymer. Inom 15 minuter kunde kundens projektledare meddela att ”elevation” skulle vara ”höjd över havsnivån” och ”height” skulle vara ”höjd över marken”.

Om det inte hade funnits någon projektledare hos kunden skulle det ha krävts mycket mejlande fram och tillbaka mellan översättaren, vår projektledare och kunden för att förklara problemet och hitta rätt person att fråga. Vi tror starkt på att alltid ha en direkt kontaktperson hos kunden.

När det handlar om översättningar från engelska är en vanlig utmaning att sammansatta ord ofta skrivs med mellanslag på engelska. Så när man bara har en enstaka sträng utan sammanhang kan det vara svårt att veta om ett ord är ett verb, adjektiv eller substantiv. Här är ett exempel:

“Process variables” – betyder det ”processvariabler” eller ”bearbeta variablerna”?

Och hur ska man egentligen uttyda en sträng som denna: “decision point item type property dialog”?

Inget sammanhang eller för mycket information

Av säkerhetsskäl kan en del kunder inte skicka med mer referensmaterial än det absolut nödvändigaste när de beställer översättningstjänster. Det innebär till exempel att när en kund vill ha fyra nya rader i en användarhandbok översatta, kanske de inte kan skicka med resten av handboken där flera av termerna som förekommer på de fyra raderna återfinns.

I andra fall är det tvärtom: översättningsbyrån får alla filerna, ibland upp till tusen stycken, och måste därför söka efter de fåtaliga uppdaterade strängarna i hela det omfattande materialet. Här är ett exempel:

I en lista med ett eller två ord långa strängar sorterade i alfabetisk ordning kan det vara svårt att veta att ”We” just här ska betyda ”Wednesday” och inte ”Vi”.

Text i XML-filer har interna taggar (i lila nedan) som innehåller ord som behöver översättas. Taggarna visar programvarutermer (användargränssnitt), fetstil osv. Det kan också finnas indextermer (markerade i rött nedan) mitt i meningarna och som inte utgör en del av meningen men ändå ska översättas.

Du kan se ett exempel nedan på röda indextermer och hur dessa element kan vara opraktiska eftersom de splittrar upp meningarna och påverkar ordföljden på ett sätt som inte är idiomatiskt.

XML_example

Översättarna måste veta hur dessa element ska hanteras. De behöver känna till hur man använder rätt inställningar för att identifiera problematiska element och vara medvetna om frågor som exempelvis när ordföljden inte ska ändras. I exemplet ovan skulle indextermerna (i rött) hellre ha placerats före eller efter själva meningen för att minska risken för missförstånd under översättningen.

I programvara och handböcker som skapats i XML kan meningarna ibland hackas upp av externa taggar som fungerar som stycketecken i Word, men som gör det omöjligt att sammanfoga olika segment till meningar i översättningssyfte. Här är ett exempel:

<para>Detta är en mening</para>


<para>som fortsätter in i ett nytt segment</para>

Många av de verktyg som kunderna vill använda är fantastiska för projektledare, programmerare och tekniker, men kan ibland vara krångliga och oflexibla att arbeta i för översättarnas del.

I en del äldre verktyg går det inte att använda översättningsminnen, så översättarna måste göra egna anteckningar och söka efter termer manuellt.

Sist men inte minst präglas ofta processen vid programvaruöversättning och webblokalisering av hög tidspress. För många programvaruutvecklare är det mycket viktigt med ”sim-ship”, vilket innebär att en produkt och allt dess stödmaterial släpps samtidigt på flera språk.

Hur övervinner man utmaningarna?

Det kan krävas att många översättare arbetar samtidigt på materialet. För att undvika inkonsekvenser måste leverantören av översättningstjänsten ha kompletta rutiner för kvalitetssäkring på plats för att säkerställa att frågor hanteras korrekt och att språkgranskningar av översättningarna kan ske.

Tidigare om åren hade varje enskild översättare ett lokalt översättningsminne som måste exporteras frekvent (i allmänhet dagligen) och skickas till översättningsbyrån som koordinerade hela projektet. Alla olika översättningsminnen slogs sedan samman till ett uppdaterat minne som sedan skickades tillbaka till alla inblandade.

Eftersom många översättare ofta arbetar samtidigt på projekten var det då en utmanande uppgift att hålla reda på alla nya programvarutermer och se till att alla översättarna använde samma termer för knappar, menyer osv.

Nuförtiden kan en stor grupp av översättare arbeta samtidigt mot samma översättningsminne via nätet och genast få åtkomst till den gemensamma terminologin. Det är naturligtvis en stor fördel eftersom det minskar antalet inkonsekvenser i materialet väsentligt.

Det är viktigt att källtexten använder en konsekvent terminologi för att undvika förvirring i översättningsskedet och slippa situationer där det finns två eller flera källtermer för en och samma term på målspråket.

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att använda termbaser och ordlistor. Många ordlistor i Excelformat kan snabbt och enkelt konverteras till ett format som kan hanteras av översättningsverktygen, vilken kan vara en stor tidsbesparing för översättaren. Termbaserna kan också användas för att utföra automatiska sökningar efter felaktiga översättningar som ett led i kvalitetssäkringen, vilket är en mycket praktisk funktion.

Kvalitetssäkring

Översättningsbyråerna använder sig även av de verktyg för kvalitetssäkring (QA) som finns inbyggda i översättningsverktyg och program. Man kan till exempel kontrollera terminologi och formatering och en rad andra aspekter. Översättarna måste fortfarande använda sitt eget omdöme vid kontrollerna eftersom många kvalitetssäkringsverktyg inte kan hantera böjda eller sammansatta ord. Många verktyg utgår dessutom från att grammatiken i alla språk är uppbyggd på ett sätt som liknar engelskan. Som komplement kan dock QA-verktygen vara ovärderliga.

Till sist några ord från en av AAC Globals erfarna lokaliseringstekniker:

“Våra översättare har många års erfarenhet av programvaruöversättning inom en mängd olika specialområden, och de är extremt vana vid att söka efter nya termer samt utarbeta ny terminologi tillsammans med kunderna. De är också vana vid att lära sig nya verktyg. Vi kanske inte kan allt, men vi vet hur man tar reda på det.”.

Ta gärna en titt på vår hemsida!

 

Vi berättar gärna mer om hur våra lokaliseringstjänster kan uppfylla alla era  behov – välkommen att kontakta oss!

 

översättningsminne översättningstjänster webblokalisering programvaruöversättning

Anna Segerpalm

Anna Segerpalm

Anna is a language specialist with a marketing background, and she has substantial experience in writing business texts. She works as a marketing coordinator as well as a content creator and blogger and she believes strongly in content marketing and the value of producing engaging, actionable content. Outside work she enjoys spending time with her two lovely children as well as jogging, reading and enjoying the cultural and culinary pleasures of beautiful Stockholm.

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla