AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

jul
11

Fyra trender som tar elearning till nästa nivå

e-learning-for-induction-logistics

 

Samtidigt som digitaliseringen fortsätter att förändra våra arbetsplatser, har den även i grunden transformerat aspekter som ledarskap, samarbete, försäljning och även hur vi väljer att lära oss saker.

Företagens intresse för de senaste digitala utbildningslösningarna har ökat explosionsartat eftersom de behöver uppnå acceptans för den här genomgripande och digitalt drivna förändringen bland alla olika intressenter: medarbetare, kunder och leverantörer.

Som en följd av det efterfrågar företagen i allt högre grad elearning för att uppfylla behovet. Glöm den gamla tidens statiska innehåll, dåliga videokvalitet och kornigt inskannade dokument. Idag är elearning en innehållsrik, mobilvänlig, tilltalande, mätbar och universellt tillgänglig form av lärande.

Digitaliseringen har också gjort att elearning har blivit ett genomförbart alternativ för mindre företag med lägre budgetar när även de vill införskaffa digitalt utbildningsinnehåll av hög kvalitet åt sina egna intressenter.

Idag är elearning det mest mångsidiga verktyget för att leverera digitalt utbildningsmaterial på företag. Elearningen använder mångsidigt innehåll för att skapa utbildningsvägar som är interaktiva, spelifierade och givande, och skapar idag kostnadseffektiva utbildningsresultat i en stor mängd organisationer. (Om du vill läsa en fördjupad guide till modern elearning så har vi publicerat en e-bok – En renässans för e-learning – som du kan hämta här.)

I denna blogg kommer vi att titta på fyra utbildningstrender som används för att skapa några av vår tids bästa elearninglösningar.

1. Simuleringar

Simuleringar används för att skapa utbildningar där fokus ligger på användarens roll och vilka kunskaper denne behöver förvärva. Simulering inom elearning innebär att informationen som deltagaren förväntas ta till sig inte bara presenteras för honom/henne för att sedan förhöras genom exempelvis ett antal flervalsfrågor.

Istället skapas en utbildningssimulering i elearningmiljön där deltagaren får möjlighet att:

 

 • utforska mångsidigt och varierande innehåll
 • navigera genom olika scenarion
 • använda informationen de hittar i en autentisk utbildningskontext.

 

De scenarion som deltagaren ställs inför kan baseras på deras roll i organisationen, eller vara ämnesbaserade.

Till exempel kan en elearning som skapats för att hjälpa medarbetarna att anta en ny uppförandekod innehålla scenarion som behandlar överträdelser inom hälsa och säkerhet hos en underleverantör, och som enbart riktas till medarbetare som arbetar med leverantörshantering, HR och ledning.

Att skapa differentierade utbildningsvägar för deltagarna genom att bädda in det aktuella ämnet i ett verklighetstroget sammanhang fördjupar utbildningsresultaten för deltagarna. Dessutom behöver de inte filtrera bort innehåll som inte har någon koppling till deras roll eller funktion.

Det finns två komponenter som är centrala för att lyckas med simuleringar:

 

 • Ett pedagogiskt perspektiv på elearningen.
  Det är oerhört viktigt att veta hur man skapar innehåll för varje roll eller ämne, så att rätt utbildningsresultat kan uppnås för användarna i det segmentet.
 • Kreativt manusförfattande
  Manuset anses generellt vara den enskilt viktigaste aspekten för att lyckas med elearningprogram. När man använder scenarion är det viktigt att anlita en manusförfattare som kan anpassa innehållet till de olika användargrupperna. Ett bra manus måste relatera till de vardagliga utmaningar och situationer som människor ställs inför på arbetsplatsen.

 

Som bonus tar ett välskrivet manus hänsyn till översättning och lokalisering redan i designfasen, så det behövs inga dyra ändringar av elearninginnehållet när fler språkversioner ska skapas längre fram.

 

e-learning-office-environment

 

2. Socialt lärande

Socialt lärande bygger på teorin att människor lär sig bäst i sociala sammanhang. Det kan innebära att:

 

 • observera hur andra utför en uppgift och/eller
 • få direkta instruktioner om hur man bör uppträda i vissa situationer.

 

Socialt lärande är en metod som är väl etablerad inom utbildningsbranschen: mycket pedagogiskt arbete baseras på dess principer om observation och imitation.

Men motsäger inte socialt lärande det vi beskrivit ovan, nämligen att det är viktigt att den information som deltagarna förväntas ta till sig inte bara presenteras för dem för att sedan förhöras inom konceptet? Inte direkt.

För att vara verkligt effektivt måste allt utbildningsinnehåll vara pedagogiskt utformat för att uppfylla alla användares behov, oavsett vilken kunskapsnivå de har. När deltagaren väl har observerat och imiterat, är en annan viktig aspekt för att säkerställa att lärandet lyckas att det ges återkoppling.

Där kräver socialt lärande någonting som simuleringen inte behöver: en lärare. En lärare kan användas för att:

 

 • vägleda deltagarna i hur de uppnår det önskade utbildningsresultatet
 • observera hur väl de har tagit till sig utbildningsinnehållet
 • ge konstruktiv återkoppling
 • rätta fel.

 

Läraren kan spela en ännu större roll i det sociala lärandet, genom att till exempel utforma utbildningsinnehållet. Det är också värt att notera att möjligheten att ge uppmuntran till deltagarna är en undervärderad fördel när man använder en lärare – särskilt om utbildningsinnehållet är utmanande.

Det viktigaste av allt är dock att läraren har förmåga att bedöma hur mycket varje deltagare lär sig, att de vet hur de ska stötta dem och ha kompetens att skräddarsy ytterligare utbildningsinnehåll baserat på informationen.

Ett enkelt sätt att introducera socialt lärande i valfritt elearningprogram är att organisera en session med återkoppling och granskning på distans mellan deltagarna och en lärare efter ett inslag av självstudier i programmet. Det här kan sedan följas upp genom ytterligare innehåll och digitala övningar, som bidrar med information om de individuella inlärningsresultaten.

Återkopplingssessionen kan enkelt hållas på distans: det finns många verktyg för videomöten tillgängliga som gör det möjligt för läraren att arbeta på distans med många kursdeltagare på samma gång.

Här på AAC har vi nyligen börjat använda verktyget Zoom för möten och samarbeten. Det gör det möjligt för lärarna att arbeta samtidigt med alla deltagarna, eller dela in dem i mindre grupper vid behov och placera dem i virtuella rum där läraren kan komma in och iaktta deras aktiviteter och ge skräddarsydd återkoppling och instruktioner. 

 

elearning-mobile-device

 

3. Personanpassning

Personanpassning är ytterligare ett aktuellt ämne inom utbildningsvärlden.

Utgångspunkten är att varje deltagare har olika bakgrund och förkunskaper och deras lärstil och behov är därför unika I grund och botten utgår man från att en sorts elearning inte passar för alla. Det här är inget problem när man utformar och implementerar elearning för homogena målgrupper inom en organisation, som cheferna eller HR-avdelningen.

Men effekten av synsättet att ”en storlek passar alla” blir allra mest problematisk i utbildningsprogram som riktar sig till ett stort antal personer med mycket olikartade bakgrunder, till exempel både tjänstemän och fabriksarbetare på ett globalt bolag.

I en sådan situation måste vi personanpassa utbildningen. Inom elearningsammanhang kan det ske genom att man använder utbildningsvägar eller förgrenade berättelser.

I utbildningsvägarna kan utbildningens innehåll simuleras efter roll eller ämne (se ovan) och skräddarsys till vissa grupper. Observera att alla användare inte nödvändigtvis får ta emot samma innehåll när man använder utbildningsvägar.

Användningen av förgrenade berättelser leder till en unik användarupplevelse.

 

 • I praktiken förekommer inte längre någon linjär implementering av utbildningsinnehållet.
 • Elearningen kan börja med en introduktion som är gemensam för alla deltagare. Sedan väljer varje enskild användare till exempel sin egen roll eller befattning inom organisationen.
 • Med utgångspunkt från det fortsätter användaren till en eller flera parallella scener inom utbildningen som har anpassats efter deras lärstil, förkunskaper om ämnet och utbildningsbehov.
 • På det här sättet ska varje användare känna att utbildningen är riktad till just dem, att ämnet hanteras i ett sammanhang som är välbekant för dem och att de kan se kopplingen mellan utbildningens ämne och deras dagliga arbete.

Det finns andra sätt att personanpassa utbildningsinnehåll:

 

 • Generationsbaserat – hur ser åldersdemografin ut för målgruppen och passar formatet på innehållet för dem? Om till exempel en del av målgruppen för ett spelifierat elearningprogram består av lite äldre användare med begränsad erfarenhet av spel, så måste användargränssnittet för denna elearning vara tillräckligt intuitivt för att de enkelt ska kunna navigera sig genom innehållet.
 • Utbildning baserat på syn, hörsel eller tal  – detta kan styra användningen av text, visuellt material, video och röstpålägg. Om det till exempel förekommer långa stycken text som deltagarna behöver läsa, bör det kanske finnas ett alternativ där de kan lyssna på texten i form av en ljudbok.
 • Tillgänglighet – tar elearningens innehåll hänsyn till särskilda behov som dyslexi, och passar den personer med nedsatt syn eller hörsel?
 • Språk – engelska är ofta standardspråket för elearning när det handlar om globalt utbildningsinnehåll i organisationer där engelska är företagsspråket. Men när ämnet för elearningen är av kritisk betydelse (till exempel evakueringsrutiner i en fabrik) så är det mer sannolikt att man uppnår önskat resultatet av utbildningen om man skapar utbildningsinnehållet på användarnas modersmål. Alternativt kan man använda sig av visuella element i innehållet i största möjliga utsträckning för att undvika svår terminologi eller komplicerat språk och därmed göra att innehållet blir begripligt i hela världen.

 

elearning-off-site-learning

 

4. Bite-sized learning

Kallas också för ”mikrolärande”, men som vi kommer att se finns det skillnader mellan de båda koncepten.

Bite-sized learning innebär att man skapar utbildningsinnehåll som kan konsumeras under en session. Förr investerade företagen i att skapa enormt omfattande elearningkurser för att utbilda hela personalstyrkor i väldigt breda ämnen.

Resultatet blev ofta att:

 

 • deltagaren gjorde pauser och fortsatte många gånger under en period på flera veckor
 • utbildningen splittrades upp i många sessioner
 • och det var svårt för deltagaren att komma ihåg vad denna tidigare hade sett eller läst.

Bite-sized learning är ett sätt att motverka det problemet. I stället för att dela upp innehållet i många delar, är bite-sized learning utformad för att vara en lagom stor bit av innehåll som har ett enda mål och kan konsumeras under ett tillfälle. Det kan vara en video eller ett textstycke, eller en kombination av många medier. Den måste inte ens vara särskilt kort – ”bite-sized” innebär att man slutför utbildningen genom att uppnå ett mål i taget, inte bara att utbildningen ska vara kort.

Mikrolärande å andra sidan levererar utbildningsinnehållet i omgångar. 

 

 • Varje omgång måste inte ha ett mål, utan kan utgöra en del av en serie i en modul.
 • Fokus ligger på hur innehållet levereras – korta videor, infografik och intressanta texter till exempel – snarare än att man slutför ett mål varje gång.

Exempelvis kan mikrolärande vara särskilt användbart inför lanseringen av ett elearningprogram – korta innehållsskurar höjer spänningen hos målpubliken i väntan på den verkliga lanseringen.

Bite-sized learning kan användas för att återuppliva tidigare kunskaper. Ett relevant exempel är utbildning i efterlevnad av den nya dataskyddsförordningen. Bite-sized learning sex månader efter det huvudsakliga elearningprogrammet skulle till exempel förstärka de tre viktigaste utbildningsmålen. 

Det finns fördelar med båda de här tillvägagångssätten i förhållande till problemet med fragmentering av elearningen och vilket du väljer beror mycket på vilken typ av utbildning som ska utformas.

Vare sig det handlar om en introduktionskurs, kompetensutveckling eller efterlevnadsutbildning bör den nya tidens elearning alltid bygga på tre principer:

 

 • en pedagogisk approach till lärande
 • kreativt manusförfattande och visuella element
 • och kunskaper om hur man hanterar flera språk (de flesta företag behöver elearning på minst två arbetsspråk).

Om du vill veta mer om hur du kan introducera bite-sized learning eller mikrolärande i ert elearninginnehåll, eller testa någon av de andra trenderna i den här bloggen, är du välkommen att kontakta någon av våra experter. De kan ge dig råd om hur du skapar den bästa elearningupplevelsen för dina användare. Kontakta oss om du vill veta mer!

 

Visste du att: AAC Global har fler än 170 professionella lärare med omfattande erfarenhet av att skapa och tillhandahålla pedagogiska utbildningsmaterial för många olika branscher, från bank och försäkring till tillverkning och maskinteknik, på över 20 språk? Vi använder oss av lärarnas pedagogiska kompetens, våra manusförfattares och formgivares kreativitet och erfarenhet samt vår mångåriga erfarenhet av språkhantering – baserad på vår ställning som ledande översättnings- och lokaliseringsföretag – för att skapa modern, kostnadseffektiv elearning för alla behov.

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur du skapar modernt elearninginnehåll för din organisation

 

elearning digital utbildning utbildningsinnehåll lärstilar

Glennon Kiernan-Lahti

Glennon Kiernan-Lahti

Glennon Kiernan-Lahti works as a Digital Marketing Specialist making educational, engaging and relevant content for our customers. He previously worked here as a Specialist Trainer - teaching business English to everyone from entry-level employees to CEOs. Originally from Ireland, he enjoys helping his clients to get their message through, living in a country with more than one season, and forcing Finns to make small-talk.

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla