AAC Global Blogg

Innehåll från våra experter på språk och utbildning, som inspirerar och utbildar.

jan
29

Hur man lokaliserar elearning

En av de största utmaningarna för flerspråkiga och multinationella företag är att utveckla personalens kompetens i lika hög utsträckning och med samma höga kvalitet i alla länder. De vill säkerställa att alla medarbetare får samma möjligheter till fortbildning. Att utveckla medarbetarnas kompetens är ett naturligt sätt att bibehålla deras motivation och kompetens. Samtidigt stärker företaget sin position inför framtiden.

Elearning har som vi alla vet blivit en populär metod för att utbilda stora målgrupper. En av styrkorna med elearningen är att den enkelt kan anpassas till olika språk. Om ett företag har lyckats bra med att implementera en elearning på sitt viktigaste företagsspråk så finns det ingen anledning att skapa en helt ny utbildning för andra språk, eftersom det är enkelt att lokalisera elearning.

I den här bloggen kommer vi att diskutera fördelarna med att lokalisera elearning och även ge några tips om lokalisering av webbutbildning.

Fördelar med lokalisering av elearning

Alla gillar att arbeta på sitt modersmål. Samma sak gäller för elearning. Vi lär oss bättre och är mer motiverade att lära oss när utbildningen är på vårt eget språk. Det behövs inget extra internt steg där vi måste processa informationen på det främmande språket och ta in den på vårt eget språk. Det är helt enkelt mer effektivt att gå en utbildning som hålls på ditt eget språk.

Därför lönar sig lokalisering av elearning genom att utbildningsresultaten blir bättre. I vissa fall måste man naturligtvis göra kompromisser när man väljer språk. Om företaget har kontor i alla de nordiska länderna men bara en handfull av medarbetarna i varje land ska delta, kanske den lämpligaste kompromissen är att välja engelska.

Vid sidan av de bättre utbildningsresultaten så är lokalisering också kostnadseffektivt. Om en onlineutbildning ska implementeras separat i varje land binder det också upp en mängd resurser i varje land. Att lokalisera en beprövad elearning till andra språk sparar tid och pengar.

2019-09-26_E-learning-localization-illustration

Genom lokalisering av elearningen kan du också säkerställa att utbildningen är konsekvent och enhetlig i alla länder. Styrkan hos elearning ligger i att innehållet kan uppdateras, vilket naturligtvis också återspeglas i lokaliseringen. Utbildningsmaterialet är lätt att hålla uppdaterat genom centraliserad hantering, och lokaliseringen är lättare när du vet exakt vad som uppdateras.

Ett bra exempel på ett företag som implementerat elearning med hjälp av lokalisering är Oras. Deras framgångsrika utbildningskoncept kranskolan digitaliserades och lokaliserades till flera språk, vilket gjorde att den nådde en mycket vidare målgrupp. Elearning löste också de utmaningar som den platsbundna utbildningen drogs med. Titta på kundvideon här. Utbildning genom elearning kan också användas för att implementera ett företags etiska principer, vilket Kemira är ett bra exempel på. Läs mer om detta kundcase här: (på engelska)

Lokalisering av en elearning kan alltså bidra till att man når stora målgrupper och utbildar dem på deras eget språk.

Det här krävs för att lyckas med lokalisering av elearning

Det bästa är man tar hänsyn till lokaliseringen redan när man utformar originalutbildningen. När det behövs olika språkversioner kan man välja innehållet i utbildningen så att utbildningen blir lika smidig och användarvänlig på alla språk.

I princip går det nästan alltid att lokalisera en elearning. Om de ursprungliga arbetsfilerna är väldigt gamla kan det uppstå problem med den tekniska kompatibiliteten. Men ännu viktigare än själva filerna är naturligtvis huruvida innehållet i utbildningen fortfarande är relevant och användbart.

Man måste känna till målgruppen för att kunna göra en bra lokalisering. Precis som för originalversionen av elearningen måste man känna till målgruppen i det aktuella landet för att det lokaliserade innehållet ska vara intressant för den nya målgruppen. Riktar sig utbildningen till all personal på den utländska enheten, eller bara till en viss avdelning? Det återspeglas till exempel i vilken ton och stil som används i utbildningen. Om målgruppen är begränsad kan man använda en viss typ av terminologi för att bättre nå fram till gruppen.

En annan fördel med att vara systematisk är att innehållet i utbildningen kan väljas på ett sådant sätt att uttryck, bilder och videor som upplevs som problematiska eller störande i andra kulturer inte råkar tas med i utbildningsmaterialet.  Genom att vara systematisk minskar man behovet av att redigera utbildningsinnehållet i efterhand, vilket är resurskrävande.

Sex tips för lokalisering av elearning

Många principer är desamma för både videolokalisering och lokalisering av elearning. Liksom i video kombinerar elearninginnehåll ofta audiovisuella element med video och text. Läs vår bloggartikel om videolokalisering här. När det gäller lokalisering av elearning är det viktigaste att man anpassar det befintliga innehållet till den nya målgruppen. Skillnaden är dock att elearning ofta är en mycket mer interaktiv användarupplevelse när målet är lärande.

Flexibilitet för olika språkversioner i innehållsproduktionssystemet

Man bör ta hänsyn till lokaliseringen redan när man väljer det mest lämpliga innehållsproduktionssystemet. Det är inte alla system som kan hantera flera språkversioner. Systemet bör ha en funktion för att exportera webbutbildningen som en fil som kan lokaliseras. Det sparar både tid och arbete när utbildningen ska lokaliseras till ett nytt språk. Om det finns en exportfunktion i systemet så behöver du inte klippa och klistra alla texterna i utbildningsmaterialet som ska översättas. Ett bra exempel på ett innehållsproduktionssystem som har stöd för lokalisering är Storyline.

Originalversionen av elearningen färdig före lokalisering

Det är en bra idé att vänta med att börja lokalisera elearningen tills den är helt färdig. Det gör att man kan undvika onödiga vändor med redigering och granskning. Praktiskt taget allt innehåll i utbildningen måste sökas igenom för att hitta texterna som ska översättas. Exempelvis kan det finnas text i bilder, knappar och videor. När man lokaliserar innehållet måste man bestämma om texterna som eventuellt visas i videor och bilder är relevanta för utbildningsmålet och om de behöver översättas. Om lokaliseringen startas innan originalversionen av utbildningen är helt färdig, kommer det troligtvis att krävas flera granskningsvändor. Det gör att arbetet tar längre tid och kräver mer resurser.

Utbildningens ämne och lokal kännedom

En välkänd fördel med elearning är att den kan handla om vad som helst. Men när det gäller lokaliseringen behöver man ta hänsyn till andra saker. Utöver målgruppen måste man även beakta den lokala kulturen och lagstiftningen. När det till exempel handlar om säkerhetsrelaterad utbildning måste du känna till den tillämpliga lagstiftningen för att innehållet ska kunna efterleva den. Inom Europa är lagstiftningen och regelverken till stor del enhetliga men på andra håll kan kraven vara striktare, och det är något som man måste ta hänsyn till.

2019-09-26_E-learning-localization-illustration2

Krav på innehållet i webbaserad utbildning

Inom elearning är det bra att inte skriva för mycket text. Texter som är korta och koncisa är mycket trevligare att läsa och läsaren blir inte överväldigad av en störtflod av information. Utmaningen vid lokalisering är att antalet tecken i texten på ett annat språk kan skilja sig stort från källspråket. Till exempel kan det krävs mer utrymme i olika informationsrutor och knappar och det finns en gräns för hur mycket man kan förminska ett teckensnitt innan det påverkar användarupplevelsen.

En bild säger som bekant mer än tusen ord. Samma sak gäller för webbutbildning. När du planerar innehållet är det bra att överväga om något du vill säga kan förmedlas med hjälp av en bild. Om en bild innehåller text måste den ändras vid lokaliseringen.

Om elearningen innehåller dubbning måste man ta hänsyn till hur målgruppen är van att använda innehållet, liksom hur det är strukturerat. Att undertexta berättarrösten är utan tvekan den enklaste lösningen. Men om det redan finns mycket text på skärmen blir det för gyttrigt om man dessutom lägger till undertexter. Då kan det istället vara bättre att lokalisera berättarrösten. Samma sak gäller för video. Textmängderna måste begränsas och alla texter i videon måste tas med i beräkningen när man planerar lokaliseringen.

Även om olika medier har varierande krav i samband med lokalisering av elearning så behöver du komma ihåg att människor lär sig allra bäst när budskapet förmedlas genom text, bilder och video. Vi ska heller inte glömma att man kan arbeta med interaktivitet för att bibehålla deltagarnas intresse.

Kompilering och testning

En tvåstegsgranskning bör utföras av alla översättningar av elearninginnehåll. Den första granskningen bör göras när innehållet har översatts i textform. Den andra granskningen bör göras när utbildningskursen har kompilerats. Den första inspektionen säkerställer att översättningarna överensstämmer med övriga delar av företagets kommunikation och terminologi. Till exempel är det enkelt att göra ändringar av terminologin i det här skedet.

Den andra granskningen säkerställer att översättningarna fungerar i den färdiga kursen och dess kontext. I det här skedet går det att åtgärda eventuella problem som rör ändringar av antal tecken. Det bästa för översättaren vore naturligtvis att kunna se kursen, eftersom det skulle ge en klarare bild av sammanhanget.

Utöver granskningarna bör den lokaliserade elearningen även testas lokalt. Det säkerställer att utbildningen även fungerar när den lokaliseras till ett nytt språk. Testningen säkerställer att användarvänligheten har bibehållits, vilket innebär att användaren förstår vad som ska göras och hur utbildningen ska genomföras. Samtidigt kan du säkerställa att innehållet fungerar som det ska efter lokaliseringen.

Lokalisering av elearning – för ett bättre lärande

Flerspråkiga och multinationella företag bör inte dra sig för att lokalisera sin elearning. En enda väl genomförd utbildningskurs kan användas till en mycket stor målgrupp, så länge den lokaliseras. På så vis behöver inte företaget skapa helt nya separata utbildningskurser för varje lands marknad. En noggrann lokalisering är lika effektiv som originalet. Den har samma effekt på målgruppen och leder till de önskade utbildningsresultaten.

Behöver du hjälp med att lokalisera en befintlig elearning? Har ditt företag planer på elearning som ska lokaliseras till flera språk? Välkommen att kontakta oss! Våra experter hjälper dig att hitta den lösning som passar bäst för ditt projekt.

 

Läs mer om våra utbildningstjänster!

Lokalisering elearning webbutbildning

Antti Voutilainen

Antti Voutilainen

Antti Voutilainen works as a marketing content writer producing engaging and relevant content for our customers. His experience in customer service and sales has taught him how vital true customer insight and effective content marketing are today. Now his focus is only helping customer to find the perfect solution for their specific needs.

Anmäl dig och få de senaste blogginläggen!

Bloggämnen

Visa alla